آخرین بار که وزن دلخواهم را داشتم کیلو بودم.احساسی را که در این زمان از زندگی، شغل یا حرفه، و تندرستی خود داشتید بنویسید. از موقعیتهایی که در آن اضافه وزن پیدا کردید، چه میتوانید بیاموزید؟

تا اتنهای مقاله همراه متخصصان رسپینا باشید.

 در برگی جداگانه از عادتهای خورد و خوراک روزانه تان دست کم به مدت یک هفته جدولی تهیه کنید. بیشتر غذا خوردن ما در سطحی نیمه هشیار صورت میگیرد. این جدول به شما کمک میکند تا از عادات خورد و خوراکتان آگاهتر شوید.

الف. نوع و مقدار غذایی را که خوردید بنویسید.

ب. کی و کجا غذا خوردید؟ (ساعات روز یا شب) را بنویسید.

پ. غذای ارضا کننده بود یا غذای اغوا کننده؟

ت. اگر غذایی اغوا کننده خوردید، موقعیتها و احساسها و اندیشه های همراه با نهفته در آنها چه بود؟

ث. اگر غذایی ارضا کننده خوردید، آیا واقعا ارضا شدید؟

 در برگی جداگانه، آنچه را که برای افزایش «احترام به خود» انجام میدهید بنویسید. در اینجا چند پیشنهاد را می خوانید:

الف. تکرار عبارتهای تأكیدی برای بهبود «احترام به خود». این بهترین راه برای همنوا شدن با توانایی خویشتن دوستی خویش است.

ب. از هر خطا و لغزش به عنوان مجالی برای فهم و رشد بیشتر سود جویید. خود را برای سستیهایی بشری خویش مجازات نکنید.

پ. بیاموزید که تحسينها وتقديرها را بپذیرید. فقط بگویید: «متشکرم.» لازم نیست تحسین و تقدیر را باز گردانید. فقط آنها را بپذیرید.

ت. با پیشکش دلپذیر و قشنگی به جز غذا به خودتان پاداش بدهید. گاه با توجهی ویژه به جسمتان به خودتان هدیه بدهید.

ث. به مدت چند روز همه موفقیتهای کوچک و بزرگ خود را بنویسید.

ج. خود را به شام دعوت کنید. منظور خریدن یک همبرگر سرراه وخوردن آن در اتوموبیل نیست. در رستوران مورد علاقه تان جا رزرو کنید. تنها بروید و نزد خود اقرار کنید که تنهایید چون عاشق مصاحبت با خودتانید. برای مشغول نگاه داشتن خود، اوراق اداره یا مجله را همراه نبرید. آنچه را که واقعا میخواهید سفارش بدهید. و لذت ببرید.

چ. هرگاه به آینه مینگرید خویشتن دوستی خود را ابراز کنید. آن عضو را برگزینید که به راستی تحسین می کنید، اگرچه فقطه لاله های گوشتان باشد. به دقت آن را نگاه کنید و بستایید. هر روز به عضوی تازه بنگرید، تا همه جسمتان توجه ببيند.

ح. برای خودتان نامه و کارت بفرستید. کارت قشنگی انتخاب کنید و روی آن برای خودتان یادداشتی دوستانه بنویسید. آدرستان را روی پاکت بنویسید و تمبر بزنید و آن را پست کنید. وقتی دریافتش میکنید، تأییدی اعجاب انگیز برای خویشتن دوستی شماست.

خ. به کاری اشتغال ورزید که دوستش میدارید. اگر به کارتان نفرت می ورزید، باید راهی بیابید تا بتوانید از آن دست بکشید. میدانم که نمیتوانید همین الآن بروید و ورقه استعفای خود را امضا کنید.اما اگر شغل کنونی شما برایتان مناسب نیست، باید هرچه زودتر آن را عوض کنید. اوضاع و شرایطی که هر روز خود را در آن قرار می دهید، بازتاب ارزشی است که برای خود قایل هستید.

د. عکس خود را به دیوار بیاویزید

ذ. در پرتو نور شمع، به تنهایی شام بخورید و به نوار عبارتهای تأكیدی در باره «احترام به خود» که ضبط کرده اید، گوش کنید.

ر. یک روز را به استراحت کامل اختصاص بدهید. منظور این نیست که تمام روز را بخوابید. فقط دراز بکشید و بیاسایید و مطالعه کنید و به خودتان برسید و صرفا کارهایی را که واقعا دوست دارید به انجام برسانید.

پیشنهادهایی که خواندید چند نمونه برای افزایش «احترام به خود» بود. اگر چه فقط به این دلیل که قبلا بعضی از آنها را نیازموده اید، ممکن است درباره شان احساس ترس کنید. چند بار آنها را امتحان کنید، تا بتوانید هر چه زودتر از پاداشهای مثبت آنها کامروا شوید!

 تجسم

بهترین راه برای انجام دادن این تمرین، ضبط آن بر روی نوار است. نخست، دستورها را به آهستگی بخوانید: دستورهای همان تجسمی را که میخواهید به انجام برسانید. آنگاه دراز بکشید، چشمانتان را ببندید، به نوارتان گوش فرا دهید، و تجسم را دنبال کنید. بکوشید از واکنشهایتان نسبت به تجسمهای متفاوت آگاه باشید، تا بتوانید از آگاهی تازه خود برای کسب دانش بیشتر درباره خویش سود جویید.

در اینجا سه تمرین تجسم را برایتان نوشته ام که میتوانید آنها را بیازماید. اگرچه شاید دریابید که مؤثرترین تمرینها آنهایی هستند که خودتان می آفرینید. کارم با خانمهایی از سنین مختلف و شخصیتهای گوناگون، مکررا به اثبات رسانده است که هر فرد در برابر این تمرینها
واکنشی منحصر به فرد دارد. مثلا یکی از مراجعانم در یکی از این تمرینها، مجسم کرده است که اندیشه های منفی خود را در پاکتی قهوه یی گذاشته است و آن را میان آتش بخاری انداخته تا بسوزد. اندیشه های منفی او شعله ور میشوند و برای همیشه از لوله بخاری بيرون میروند و هرگز باز نمی گردند.

یکی از مراجعانم روزی چند بار این شیوه را به کار می برد و هر بار برایش ارزشمند است، و هر روز از آن چیزی تازه می آموزد. خانمی دیگر گفت نمی توانست با چهره یی جدی این تمرین را انجام بدهد چون خنده اش میگرفت و به نظرش بسیار مضحک می آمد.از تخیل خود استفاده کنید تا تجسم مناسبتان را بیافرینید. در اینجا سه تمرین را میخوانید. به خاطر داشته باشید که مؤثرترین راه این است که هر بار یک تمرین تجسم را انجام بدهید.

الف. مجسم کنید که با کیسه گونی بزرگی در دست، روی پلی بر رودخانه یی پهناور ایستاده اید. مجسم کنید که همه عقاید منفی و آرمانهای کهنه یی را که در باره کاهش وزن دارید، داخل کیسه گونی میریزید. همه جملات منفی از این دست که: «کاهش وزن برایم دشوار است.» یا «باید خودم را از غذا محروم کنم تا وزنم کاهش یابد.» یا «همیشه تنم چاق و زشت خواهد بود.» یا «به اضافه وزنم نیاز دارم تا ایمن باشم.» البته هرچه ناکامی و خشم و انزجار و شکست و نفرت دارید را نیز در این کیسه گونی میگذارید.

اکنون کیسه پر شده است؛ ریسمانی محکم بردارید و سر کیسه را ببندید. مجسم کنید که سر ریسمان را به دست میگیرید و کیسه را از روی پا به پایین آویزان می کنید تا به رودخانه برسد. کیسه به سرعت به اعماق آب و به دور دستها فرو می رود و هرگز باز نمی گردد. وقتی کیسه اندیشه های منفی تان ناپدید شدن رنگین کمانی زیبا و تابناک را روی رودخانه می بینید. هر رنگ رنگین کمان نمایانگر احساس تازه مثبتی است که درباره خود دارید. صورتی نمایانگر خویشتن دوستي شکوفنده شماست. بنفش نمایانگر اقتدار شخصی شما؛ طلایی نمایانگر عزم جزم و اراده شما؛ آبی نمایانگر سکون و آرامش شما؛ و سبز نمایانگر شادمانی و اعتماد به نفس شما. چند لحظه به خودتان فرصت بدهید تا این احساسهای مثبت بخشی از وجودتان بشوند. هرگاه احساس کردید آماده بد، چشمانتان را بگشاید.

ب. مجسم کنید که در آینه یی قدی به خود مینگرید. خود را آن گونه که امروز هستید ببینید. آنگاه لحظه بی مجسم کنید که دستهایتان قدرتی جادویی دارد: مجسم کنید همان گونه که میخواهید اندامتان شکل میگیرد.

اکنون تن خود را دقیقا به آن شکلی که میخواهید باشد می بینید. اکنون مجسم کنید که لباس به تن دارید: آن لباسی را که دوست دارید بپوشید. اکنون در آینه به خود مینگرید، آیا احساس ایمنی و شادی و قدرت می کنید، با احساس وحشت و ضعف؟ وقتی خود را در وزن مطلوبتان مجسم می کنید، چه احساسهای دیگری در شما ایجاد می شود؟

خود را روی ترازو مجسم کنید؛ عقربه ترازو وزن دلخواهتان را نشان میدهد. همیشه خود را به این صورت می بینید. همیشه این گونه درباره خود می اندیشید. اکنون بگذارید ذهن و جسمتان از سکون و آرامش سرشار شود. هرگاه آماده اید، چشمانتان را بگشایید.

پ. کنار بخاری دیواری نشسته اید، جرقه های آتش آهنگی دلنشین دارند. ذهن و جسمتان از گرما و خلوت و صمیمت سرشار است. از سبدی در کنارتان گردو برمیدارید و میشکنید. هر بار که گردویی را میشکنید، تکه کاغذی در آن می یابید. روی هر کاغذ پاسخ یکی از سؤالهایتان درباره «مشکل اضافه وزن» شما نوشته شده است.

نخستین سؤال شما این است که به هنگام کاهش وزن، بزرگترین مانع شما چیست. حالا گردویی رابشکنید و در کاغذی که توی آن است پاسخ سوالتان را بخوانید. اکنون هر چقدر که بخواهید میتوانید گردو بشکنید و پاسخ هر سؤالی را که میخواهید در آن بیابید. هرگاه آماده اید، می توانید چشمانتان را بگشایید.

فهرستی از کارهای دلپذیری که میتوانید به هنگام وسوسه برای غذاهای اغواکننده، برای خود بکنید بنویسید. این فهرست را همیشه دم دست نگاه دارید تا بتوانید یکی از آنها را جایگزین غذای اغوا کننده کنید. من فهرست زیر را برایتان تهیه کرده ام. البته میخواهم خودتان نیز به آنها بیافزایید.

الف. دوش گرفتن.
ب.پیاده روی.
پ. تماشای فیلم
ت. تلفن به یک دوست (حتی یک ولخرجی شادی بخش برای تلفن راه دور).
ث. ماساژ و پوست سر.
ج.حمام کنید.
چ.استراحت و خوابی کوتاه.
د. غرق شدن در مطالعه داستانی سبک و خیال انگیز.
ح. خودم همراه با موسیقی ورزش میکنم.
د.شما هم میتوانید همراه موسیقی ورزش کنید.

عالیترین را به خود عطا کنید:

لیاقتش را دارید!

تا میتوانید هر مطلبی را که درباره خودیاری می یابید بخوانید. برای فراگیری بیشتر به نوارهایی که در این باره بافت میشود گوش کنید تا انگیزتان را از دست ندهید. حتما به طور منظم یکی از روزهای هفته را به خود درمانی اختصاص بدهید. پشتکار و اعتقاد به خود، بی پاداش نمیماند.

یادآوریها

در اینجا چند یادآوری و پیشنهاد را برای تضمین موفقیت خود می خوانید. هرگاه احساس دلسردی کردید، به این فهرست مراجعه کنید تا ببینید برای ایجاد شور و شوق در خود، چه میتوانید بکنید.

۱. خود را در وزن و اندازه لباس دلخواهتان مجسم کنید.

٢. نقشه گنج درست کنید.

٣. در دفتری احساسها و تجربه هایتان را در باره غذا و تن خود بنویسید.

4. تمرینهای تجسم را انجام
بدهید. اینها ابزارهایی مثبت برای دگرگون ساختن باورهای منفی شما به باورهای مثبت است. همچنین برای رهایی از تنش و فشار کمکتان میکند.

۵. غذاهایی را که میخورید بیازمایید، تا تشخیص بدهید که غذایی اغوا کننده میخورید یا ارضاکننده.

۶.به طور مداوم و منظم عبارتهای تاکیدی خود را تکرار کنید.

۷.در یک کلاس آموزش صراحت نام‌نویسی کنید.

۸.ورزش مناسب خود را بیابید و به طور منظم و پیوسته ورزش کنید.

۹.بارها و بارها این مقاله را بخوانید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده − یازده =