مزوتراپی از ذخیره سلول ها در ایجاد چربی ، جلوگیری می کند و به تجزیه سلول های چربی موجود کمک می کند. که این امر باعث کاهش لکه ها و کاهش وزن می شوند