قیمت روشها با توجه به میزان چربی شما و تعداد جلسات مورد نیاز و اهداف نهایی شما متفاوت است.که معمولا برای پهلو ها یک کاپ و معمولا برای شکم معمولا دو کاپ به بالا و برای خط سوتین و چربی اطراف کمر دو کاپ مورد نیاز است که نسبت به تراکم چربی متفاوت است.