روش کرایولیپولیز تاکنون روشی امیدوار کننده بوده است که باعث کاهش چربی موضعی در نقاط خاص از بدن بدون جراحی و موجب شکل دادن به بدن شده است و این روش جاگزین خوبی برای لیپوساکشن و سایر روش های خطرناک جراحی است.