از سوالات متداول مزوتراپی که قابل توجه هم هست مدت زمان اثر بخشی ونتیجه آن است که در پاسخ باید گفت نتایج بستگی به وضعیت بدن و موقعیت درمانی دارد. به طور متوسط بیماران پس از ۳ جلسه به طور عینی متوجه تغییرات می شوند. در برخی از موقعیت ها، بیماران پس از یک جلسه نیز، نتایج را مشاهده می کنند.