خوب است بدانید که مثلا لیپوساکشن سلولیت را درمان نمی کند. در حقیقت ، لیپوساکشن اغلب باعث برجسته تر شدن سلولیت موجود می شود. مزوتراپی سلولیت را به طور مستقیم درمان می کند و باعث نرم تر شدن پوست و کاهش چربی در مناطق منتخب می شود. رسوبات چربی از بدن خارج می شوند و در مناطق دیگر که اغلب پس از لیپوساکشن ظاهرمی شوند ، رخ نمی دهند. مزوتراپی نیاز به بستری شدن در بیمارستان و یا بیهوشی عمومی ندارد.