هنگامی که چربی های اضافی موضعی تحت درمان قرار می گیرند و به عبارتی دیگر یخ می زنند بدن شما به شکل طبیعی از طریق ادرار این چربی ها را دفع می کند سلول های این چربی ها برای همیشه و کاملا از بین می رود.