توجه کنید که بسته به نشانه ها می توانیم آن را در صورت ، گردن ، ناحیه قفسه سینه ، قسمت پشت دست ، پوست بدن و چربی ، پوست سر( مو) استفاده کنیم.