خانم های باردار در دوران بارداری نباید از این روش استفاده کنند اما پس از زایمان این روش عالی است و توصیه می شود و بی هیچ وجه بارداری های آینده را تحت و شعاع قرار نمی دهد ولی بهتر است پس از انجام این پروسه شش ماه صبر کنید و بعد اقدام به بارداری مجدد کنید.