شما بلافاصله در همان لحظه ای که عملیات به اتمام می رسد می توانید به فعالیت های روزانه خود برگردید تغییرات پس از سه هفته از درمان آغاز می شود و قابل توجه ترین نتایج پس از درمان آشکار می گردد ولی این بدان معنا نیست که این نتایج،نتایج نهایی می باشد بلکه نتایج 4الی6 ماه پس از درمان نیز ادامه خواهد داشت.