اصلا نیازی نیست بسیاری از بیماران پس از درمان انگیزه زیادی پیدا می کنند که از خود بیشتر مراقبت کنند ولی هیچ اجباری نیست قطعا با انجام این برنامه نتایج بهتری بدست می آورید.