هنوز نتیجه قطعی بدست نیامده اما توصیه می شود که این عمل باعث می شود اثر لاغری موضعی به روش کرایولیپولیز افزایش پیدا کند در کل ماساژ باعث افزایش گردش خون می شود و می تواند تا حدودی اثر بخش باشد.