این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۲ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح: ۳ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد شیر، یک واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر+ یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد خیار ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوهی متوسط ناهار: سبزی پلو شامل یک لیوان برنج پخته و یک لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست عصرانه: ۲ عدد میوه ی متوسط شام: ۶۰ گرم نان ۶۰+ گرم ماهی همراه با اعدد گوجه فرنگی + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر + یک عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر + ۲ عدد میوه ی متوسط ساعت ۱۰ صبح: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان شیر ناهار: ۶۰ گرم ماکارونی پخته دارای ۶۰ گرم گوشت و یک عدد گوجه فرنگی رنده شده + یک لیوان سبزی خوردن عصرانه: ۲ عدد میوه ی متوسط شام: ۶۰ گرم نان +۶۰ گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی + یک عدد میوهی متوسط برای پخت غذاها، روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۱۹۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۸ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد شیر، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر+ یک عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۳ عدد میوهی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته + خوراک مرغ شامل ۶۰ گرم مرغ و ۲ عدد گوجه فرنگی + 3/4 لیوان ماست عصرانه: 3 عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + عدد تخم مرغ + 3/4 یک لیوان سبزی خوردن + لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر شام: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۹۰ گرم نان + ۲ عدد تخم مرغ + 3 عدد میوهی متوسط ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوهی متوسط ناهار: یک لیوان ماکارونی همراه با ۶۰ گرم گوشت و ۲ عدد گوجه فرنگی رنده شده به یک لیوان سبزی خوردن +
3/4 لیوان ماست عصرانه: یک کیک معمولی + یک لیوان شیر شام: ۶۰ گرم نان + خورش کرفس شامل یک لیوان کرفس پخته شده و ۶۰ گرم گوشت + ۳/ ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۰۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۹ واحد نشاسته، ۵ واحد سبزی، ۵ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۵ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۲ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل اول:

صبحانه: ۱۲۰گرم نان +۶۰ گرم پنیر+ یک عدد خیار + یک عدد گوجه فرنگی + یک لیوان شیر ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد میوهی متوسط ناهار: یک لیوان برنج پخته + خورش سبزی شامل یک لیوان سبزی پخته و ۶۰ گرم گوشت + ۳/ ۴ لیوان ماست عصرانه: 3 عدد میوهی متوسط شام: ۶۰ گرم نان + املت شامل یک عدد گوجه فرنگی و ۲ عدد تخم مرغ + ۳ / ۴ لیوان ماست برای پخت غذاها، روزانه ۵ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

مدل دوم تقسيم واحدها:

صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد میوه، ۲ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: ۲ واحد نشاسته، یک واحد شیر ناهار: ۲ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۳ واحد گوشت عصرانه: ۳ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، ۳ واحد سبزی، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۶۰ گرم پنیر +۶ عدد خرما ساعت ۱۰ صبح: ۲ عدد کیک معمولی + یک لیوان شیر مدل دوم تقسيم واحدها: صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۴ واحد سبزی، یک واحد میوه، ۳ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر ناهار: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

رژیم غذایی طبق مدل دوم:

صبحانه: ۹۰ گرم نان +۹۰ گرم پنیر+ ۲ عدد خیار + ۲ عدد گوجه فرنگی + یک عدد میوهی متوسط ساعت ۱۰ صبح: یک عدد کیک معمولی + یک لیوان شیر ناهار: ۶۰ گرم نان۶۰+ گرم ماهی همراه با یک عدد گوجه فرنگی3.4 لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط عصرانه: ۳ عدد بیسکویت معمولی + یک لیوان آب میوه شام: ۶۰ گرم نان + نصف لیوان کدوی پخته شده همراه با و۳۰ گرم گوشت + ۳ / ۴ لیوان ماست + یک عدد میوهی متوسط برای پخت غذاها، روزانه ۶ قاشق مرباخوری روغن به کار رود.

رژیم دارای ۲۲۰۰ کیلوکالری انرژی

این رژیم شامل ۱۰ واحد نشاسته، ۶ واحد سبزی، ۶ واحد میوه، ۳ واحد شیر، ۶ واحد گوشت و ۶ واحد چربی می باشد.

مدل اول تقسيم واحدها:

صبحانه: ۴ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت. ساعت ۱۰ صبح:۳ واحد میوه ناهار: ۳ واحد نشاسته، ۲ واحد سبزی، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت مدل دوم تقسيم واحدها:صبحانه: ۳ واحد نشاسته، ۴ واحد سبزی، یک واحد میوه، ۳ واحد گوشت ساعت ۱۰ صبح: یک واحد نشاسته، یک واحد شیر ناهار: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، ۲ واحد گوشت عصرانه: یک واحد نشاسته، ۲ واحد میوه شام: ۲ واحد نشاسته، یک واحد سبزی، یک واحد میوه، یک واحد شیر، یک واحد گوشت

برای مشاوره در زمینه لاغری با متخصصان ما تماس بگیرید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × 3 =